ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

หนองแวง : Healthy Planet สุขคดีท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

หนองแวง เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยหรือเทือกสวนไร่นาของเกษตรกรที่ใช้ทำมาหากิน อาชีพหลักของชาวหนองแวงคือการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ยางพารา มันสำปะหลัง และยูคาลิปตัส รวมถึงพืชผักผลไม้ รวมถึงผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการดูแลชาวบ้านทำให้คนในชุมชนมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี

ที่มา : สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ชุมชน
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : หนองแวง
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.