ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การทบทวนองค์ความรู้จากทศวรรษเพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ เป็นการหาช่องว่างขององค์ความรู้วิเคราะห์โอกาสและความท้าทาย เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานของศูยบ์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ในอนาคตอย่างเสมาะสม

ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุรา
ประเภทสถานที่ : ชุมชน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.