ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

พลัง อสม. สานชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า

การถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ซึ่งภายใต้ชุดโครงการนี้มีโครงการวิจัยย่อยอยู่ 47 โครงการจาก 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค เป้าหมายหลักของโครงการ คือ การพัฒนา อสม. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยคนในชุมชน โดยใช้ประเด็นเหล้า-บุหรี่เป็นประเด็นในการดำเนินงาน ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 47 แห่ง ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หาทางออกร่วมกัน จนสานเป็นความงดงามของเพื่อนร่วมทางทั้งภาครัฐเอกชน ประชาชน ที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกันอภิบาลระบบสุขภาพที่ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน

ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุรา
ประเภทสถานที่ : ชุมชน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.