ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ลักษณะองค์กรแห่งความสุข 4.0

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของเทคโนโลยี มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะคนทำงานที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักต่อครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารองค์กร

ที่มา : หนังสือ องค์กรแห่งความสุข 4.0 โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ และคุณธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.