อมรมสัมนา
  • E-learning ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1

E-learning ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถเป็นผู้นําการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนําากระบวนการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับไปต่อยอดตามบริบทในหน้างานของแต่ละคน

วิธีการอบรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรท่ี 1 ระดับต้น “หลักสูตรละครเพื่อการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์”

เน้นการอบรมกระบวนการภายในจิตใจ เพื่อเกิดการ เปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ระดับกลุ่ม เน้นกระบวนการภายใน เพื่อพัฒนากาย จิต ปัญญา เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจความเป็นมนุษย์ มีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง มีสุนทรียศาสตร์


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
“โครงการพัฒนากลไกขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”
ติดต่อ พบภสุข 089- 9542728 โทรศัพท์/โทรสาร 02-874-4828

e-mail: sook.training@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ

วีดีโอ


ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1 บทที่ 1
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1 บทที่ 2
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1 บทที่ 3
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1 บทที่ 4
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1 บทที่ 5
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1 บทที่ 6

ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หลักสูตรฝึกอบรม

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.