อมรมสัมนา
  • E-learning ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 2

E-learning ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 2

หลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถเป็นผู้นําการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนําากระบวนการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับไปต่อยอดตามบริบทในหน้างานของแต่ละคน

วิธีการอบรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรที่ 2 ระดับสูง “หลักสูตรละครกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
“โครงการพัฒนากลไกขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”
ติดต่อ พบภสุข 089- 9542728 โทรศัพท์/โทรสาร 02-874-4828

e-mail: sook.training@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ

วีดีโอ


ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 2 บทที่ 1
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 2 บทที่ 2
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 2 บทที 3
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 2 บทที่ 4
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 2 บทที 5

ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.

หลักสูตรฝึกอบรม

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.