อมรมสัมนา
  • ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1

ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถเป็นผู้นําการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนำกระบวนการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับไปต่อยอดตามบริบทในหน้างานของแต่ละคน รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่ให้การปรึกษากันระหว่าง ทาง และเป็นชุมชนเล็กๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและ ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในการพัฒนาสังคมต่อไป 

  • โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีบทบาทเป็นผู้กระทําามากกว่า ผู้ถูกกระทําา

  • ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ ภายในตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าฝึกฝนในเชิงศิลปะ การแสดง

  • ส่วนเรื่องราวเนื้อหาที่มาจากผู้แสดงหรือบริบทชุมชนของ ผู้แสดงมากกว่าเรื่องราวของคนอื่น

วิธีการอบรม และสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรท่ี 1 ระดับต้น “หลักสูตรละครเพื่อการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์”
เน้นการอบรมกระบวนการภายในจิตใจ เพื่อเกิดการ เปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ระดับกลุ่ม เน้นกระบวนการภายใน เพื่อพัฒนากาย จิต ปัญญา เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจความเป็นมนุษย์ มีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง มีสุนทรียศาสตร์

วิธีการ
อบรมทักษะการแสดงเบื้องต้น กระบวนการเรียนรู้ตัวตน ด้านใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสร้างความเป็นทีม การสร้างบทละครอย่างง่ายและเรียนรู้เครื่องมือสําารวจชุมชน อย่างง่าย

ใครบ้างที่สามารถนําาเคร่ืองมือ จากการอบรมนี้ไปใช้

ครู อาจารย์ พยาบาล นักออกแบบ นักกิจกรรมเด็กและเยาวชน นักเขียน ครีเอทีฟรายการเด็ก ครูสอนการแสดง นักศึกษา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

“โครงการพัฒนากลไกขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”
ติดต่อ พบภสุข 089- 9542728 โทรศัพท์/โทรสาร 02-874-4828

e-mail: sook.training@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ

ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2564

ธันวาคม 2564
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

หลักสูตรฝึกอบรม

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.