อมรมสัมนา
  • การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ระดับประถมศึกษา)

การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ระดับประถมศึกษา)

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การเตรียมความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่”

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การเตรียมความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่” เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนากลไก การจัดการองค์ความรู้ และการขยายผล : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

หลักสูตรการอบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบ การสูบบุหรี่ให้คุณครู/อาจารย์ เห็นความจําาเป็นและทราบ แนวทางการสร้างความตระหนักการสูบบุหรี่ของเด็กและ เยาวชน ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอนและการ จัดทำโครงงานต่างๆ

วิธีการ

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม และวิทยากร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การบรรยายถาม-ตอบ รอบรู้เรื่องบุหรี่ การสาธิต เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์เพื่อเปิดประเด็น และเรียนรู้เครื่องมือการทําางาน ให้ได้ผล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ใน 9 ขั้นตอน พร้อมทั้งเกิดการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้วางแผนปฏิบัติการ “โรงเรียน (ของฉัน) ปลอดบุหรี่ ”

โดยแบ่งเป็น 4 กระบวนการหลัก คือ

(1) การให้ความรู้เรื่องบุหรี่ สถานการณ์และสถิติการสูบบุหรี่ การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด

(2) กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็น

(3) การเสวนาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของคุณครู ที่ดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

(4) การสาธิตและฐานการเรียนรู้สื่อต่างๆ

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่

จัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559
ณ อาคารศูนย์เรียนสุขภาวะ ห้อง 201

ผู้เข้าร่วม
- ครู/อาจารย์และผู้บริหารในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
“โครงการพัฒนากลไกขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”
ติดต่อ พบภสุข 089- 9542728 โทรศัพท์/โทรสาร 02-874-4828
e-mail: sook.training@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2564

ธันวาคม 2564
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

หลักสูตรฝึกอบรม

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.