อมรมสัมนา
  • หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 3)

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 3)

หลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 3)

เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถเป็นผู้นําการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนำกระบวนการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับไปต่อยอดตามบริบทในหน้างานของแต่ละคน

วิธีการอบรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรที่ 3 พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จะทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเยาวชนด้วยนวัตกรรม ละครอย่างกว้างขวางสู่สังคม

วิธีการ

เน้นผลิตละครจากปัญหาของชุมชน แต่เมื่อนำไปใช้กับเด็กจริงๆ สามารถให้เด็กทำละครแล้วกลับไปแสดงที่ชุมชนใหม่ เพื่อที่จะสร้างจิตสาธารณะ หรือความเป็นพลเมืองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ชมได้มากขึ้น จากชุมชนเดียวเมื่อทำไปบ่อยๆ เด็กจะรู้สึกว่า อยากจะขยายผลเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 3)

จัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคารศูนย์เรียนสุขภาวะ ห้อง 201

ผู้เข้าร่วม

  1. ครู/อาจารย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน
  2. นักกิจกรรมเยาวชนที่มีพื้นที่ปฏิบัติการที่แน่นอน

หมายเหตุ 40 คนในแต่ละรุ่น และต้องเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 หลักสูตร

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
“โครงการพัฒนากลไกขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”
ติดต่อ พบภสุข 089- 9542728 โทรศัพท์/โทรสาร 02-874-4828

e-mail: sook.training@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หลักสูตรฝึกอบรม

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.