อมรมสัมนา
  • หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 2)

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 2)

หลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 2)

เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง “ผู้เล่น” [ผู้เข้าร่วม] เป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงผู้ชมเป็นอันดับต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําบทเรียนที่ได้จาก โครงการนี้ไป พัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถเป็นผู้นําการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนําากระบวนการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับไปต่อยอดตามบริบทในหน้างานของแต่ละคน

วิธีการอบรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรที่ 2 ระดับสูง “หลักสูตรละครกระบวนการ เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสําาหรับเยาวชน

เน้นการฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้จาก กระบวนการผลิตละครจากประเด็นปัญหาและปัญญาของชุมชน เพื่อนำกลับไปแสดง เพื่อสะท้อนเรื่องราวให้ชุมชนเกิดสานเสวนา เพื่อเกิดแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและสามารถอยู่ร่วม กันได้อย่างสันติบนความแตกต่างหลากหลาย มุ่งสร้างการเรียน รู้จากประเด็นปัญหาทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะและ ความเป็นพลเมือง (Young Active Citizen)

วิธีการ

เลือกประสบการณ์ เพื่อนำมาแสดงเป็นละครความยาวเรื่องละ 2 นาที

หลักสูตรละคร : กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร 2)

จัดขึ้นในวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2559
ณ อาคารศูนย์เรียนสุขภาวะ ห้อง 201

ผู้เข้าร่วม

  1. ครู/อาจารย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน
  2. นักกิจกรรมเยาวชนที่มีพื้นที่ปฏิบัติการที่แน่นอน

หมายเหตุ 40 คนในแต่ละรุ่น และต้องเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 หลักสูตร

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
“โครงการพัฒนากลไกขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”
ติดต่อ พบภสุข 089- 9542728 โทรศัพท์/โทรสาร 02-874-4828

e-mail: sook.training@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ

วีดีโอ


เพลง T26 โบกโบ๊กโบก (Ost.ป้าแฮปปี้ She ท่าเยอะ)
Active Play ออกมาเล่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.

หลักสูตรฝึกอบรม

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.