นิทรรศการออนไลน์ “Food & Fit สร้างชีวิตให้ Strong” นี้ ดัดแปลงมาจากชุดนิทรรศการยืม-คืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับเด็กและเยาวชน โดยออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องร้อยเรียงกันตามลําดับ ผ่านการแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของ สสส. ทั้งนี้ผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชุดนิทรรศการนี้ ในแผนการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของท่าน สําหรับกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาตามความเหมาะสม

วิธีเล่น

นิทรรศการออนไลน์ Food & Fit แบ่งออกเป็นส่วนเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ และแบบทดสอบออนไลน์สำหรับสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม (สามารถทำแบบทดสอบพร้อมกันได้สูงสุดไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม) โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 8 ส่วน ประกอบด้วย

แนะนำการใช้งานหน้าจอและเมนูต่างๆ