ห้องสมุด Food Fit

รวมองค์ความรู้ชุดยืมคืน Food Fit ทั้งในรูปแบบอ่านบนออนไลน์และแบบไฟล์ สำหรับนำไปประกอบการเรียนการสอน สามารถคลิกที่สื่อที่สนใจ เพื่อดาวน์โหลดไปใช้งาน เช่น พิมพ์เป็นโปสเตอร์ หรือเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้