นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ
เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจ
สู่การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่...คุณทำได้"

ปลุกพลังบวกในตัวคุณ (ME)

ส่งผ่านสู่ครอบครัวและคนรอบข้าง (WE)

สานพลังเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ (Society)