ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ เป็นส่วนหนึ่งในงานของ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) ด้านสุขภาวะให้เกิดขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน องค์การต่างๆที่มีความเชียวชาญและสั่งสมประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงในประเด็นสุขภาวะที่ หลากหลายเพื่อเป็นแหล่งค้นหาสำหรับผู้สนใจ และคาดหวังว่าฐานข้อมูลนี้จะเป็นสื่อกลางสำหรับทุกคนที่จะนำไปสู่การส่งต่อองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรื่องรู้เรื่องสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส อยู่ในสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะ ในช่วงเวลาที่ สสส. ได้สั่งสมประสบการณ์จากากรทำงานกับภาคีต่างๆ พบว่ามีองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ" ขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เหล่านี้อย่างกว้างขวาง โดยมุ่งหวังให้เป็นที่ถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน ที่สนใจการสร้างเสริม สุขภาวะแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ (กาย ใจ สังคม และปัญญา)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นทั้งพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาธิตการทำงาน มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านสุขภาวะอย่างเป็นระบบ นำมาสังเคราะห์ ถ่ายทอดผ่านสื่อและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน (Edutainment) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เช่น ชุดนิทรรศการ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center) การอบรมเชิงปฎิบัติการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาใช้ บริการได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม อย่างมีสุขภาวะต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งในภาคีเครือข่ายเดิมและภาคีเครือข่ายใหม่ๆ ทั้งยังพร้อมปรับตัว เพื่อตอบสนองทักษะการเรียนรู้ที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เกิดการส่งต่อไปสู่ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ยังยืน